Gối đỡ UCP Gối đỡ UCP - SYJ
Vòng bi YAR Vòng bi YAR
Gối đỡ UCF Gối đỡ UCF - FYJ
Gối đỡ UCFC Gối đỡ UCFC - FYC
Gối đỡ UCFL Gối đỡ UCFL - FYTB
Gối hai nửa Gối đỡ hai nửa